Тема 11. Види організаційних робіт, виконувані різними суб'єктами керування (приклади).

Директор організації зобов'язаний виконувати наступні функції:

1. Організовувати дотримання законів (РФ). За порушення законів директор несе персональну, адміністративну й кримінальну відповідальність.

2. Забезпечувати злагоджену роботу підрозділів і заступників.

3. Організовувати виконання рішень вищих органів або власників організації.

4. Організовувати виконання виробничого плану, укладених договорів і інших угод.

5. Виконувати представницькі функції організації в зовнішнім середовищі.

6. Створювати сприятливі умови для продуктивної й безпечної праці.

7. Організовувати облік результатів роботи організації й надавати його результати певним у законодавстві або статутних документах органам.

8. Забезпечувати комунікації, необхідні для ефективної роботи персоналу. (Директор затверджує номенклатуру справ в організації.)

Заступник директора по економічних питаннях (він же головний економіст, він же фінансовий директор) виконує наступні види організаційних робіт:

1. Удосконалює діяльність організації, спрямовану на досягнення найкращих результатів при найменших витратах.

2. Координує діяльність всіх підрозділів по розробці перспективних і поточних планів економічного розвитку.

3. Створює й поліпшує нормативи трудозатрат, витрати матеріалів і використання виробничих потужностей (уводить і змінює внутріфірмові нормативи по трудозатратам і т.д., може користуватися стандартними нормативами, але може розробляти й затверджувати).

4. Організовує розробку планової й облікової документації (з питань економіки).

5. Проводить техніко-економічний аналіз і планування, впровадження нової техніки, винаходів, раціоналізаторських пропозицій і розділів бізнес-планів.

6. Проводить комплексний економічний аналіз.

7. Організовує якісне заповнення статистичної й бухгалтерської звітності й здійснює контроль над нею. (Бухгалтерія ставиться до сфери діяльності заступника директори по економіці.)

Заступник директора по маркетингу повинен:

1. Проводити або управляти дослідженнями кон'юнктури ринку й споживчого попиту.

2. Забезпечувати рекламу й стимулювання збуту продукції.

3. Організовувати сервісні центри з ремонту, експлуатації й технічному обслуговуванню.

4. Розробляти й реалізовувати довгострокові, середньострокові, оперативні програми маркетингу.

5. Збір і систематизація комерційної інформації з кон'юнктури ринків збуту продукту.

6. Створювати бази даних по маркетингу, що включає заявки на поставку, характеристики ринку, дані про його сегменти.

7. Організовувати мережа збуту.

8. Визначати вимоги до асортиментів, обсягу, номенклатурі випускається продукции, що.

9. Планувати продуктовий портфель організації.

10. Брати участь у роботі ярмарків, виставок, презентацій.

11. Планування відвантаження готової продукції. Контроль мсполнения контрактів.

Начальник відділу матеріально-технічного постачання (він же заступник директори по логістиці, начальник відділу логістики):

1. Здійснює контроль за висновком договорів поставки по матеріально-технічному забезпеченню.2. Організовує своєчасне придбання матеріальних ресурсів, їхнє зберігання й доставку відповідно до виробничої програми й нормами видатку.

3. Організовує роботу складських підрозділів. Забезпечує умови схоронності й безпеки матеріальних ресурсів.

4. Організовує інвентаризацію матеріальних цінностей на складах.

Заступник директора по виробництву:

1. Організовує своєчасний випуск якісної продукції.

2. Забезпечує застосування стандартів, технічних умов, нормативних документів, необхідних для виробництва продукції.

3. Забезпечує керівництво й контроль за діяльністю виробничих підрозділів.

4. Забезпечує дотримання норм охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії.

5. Організовує реалізацію виробничих планів підприємства.

11.1. 42. Принципи раціоналізації

42. Принципи раціоналізації (послідовного підключення, всесторонности вхідної інформації, всесторонности рекомендацій з раціоналізації компанії, внутрішньої раціоналізації)

Раціоналізація - перебудова діяльності компанії з метою підвищення її прибутковості.

Існує кілька підходів до вдосконалювання бізнес-процесів компанії.

Альтернативний підхід припускає поетапне проведення змін у компанії шляхом вивчення існуючих кризових явищ і шляхів їхнього запобігання, поступового вдосконалювання бізнес-процесів.

Матриця змін складається із трьох матриць і поля оцінок організатора процесу. Матриці представляють (1) - поточний набір організаційних дій (практик), (2) - бажаний набір, і (3) - перехідний стан, що з'єднує (1) і (2).

Реалізація матриці припускає виконання чотирьох кроків


6631276937030118.html
6631345645506950.html
    PR.RU™