СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ

Предыдущая12345678910Следующая

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Тема 1. Право Європейського Союзу: предмет, система та методологія навчального курсу. Загальна характеристика Європейського Союзу: правова природа, склад, громадянство та територія (2 години).

1. Право Європейського Союзу як самостійна правова система. Юридична та соціальна сутність правової системи Європейського Союзу.

2. Співвідношення понять «право Європейських Співтовариств», «право Європейського Союзу», «європейське право».

3. Міжнародне право, національне право держав-членів та право Європейського Союзу: принципи взаємодії.

4. Система права Європейського Союзу: основні підходи до визначення внутрішньої структури права Європейського Союзу.

5. Правова природа Європейського Союзу. Цілі створення і цілі діяльності Європейського Союзу. Офіційні мови Європейського Союзу. Офіційні символи Європейського Союзу: гімн, прапор.

6. Склад Європейського Союзу: вимоги до країн-кандидатів та процедура їх вступу.

7. Територія та громадянство Європейського Союзу. Особливості правового режиму «заморських країн та територій» за Договором про Європейське Співтовариство. Виключення з загального правового режиму території Європейського Союзу. Вплив формування інституту громадянства Європейського Союзу на правове положення людини та громадянина. Концепція «Європа громадян».

8. Теоретична та практична значимість навчального курсу «Право Європейського Союзу». Місце наукової дисципліни «Право Європейського Союзу» в системі юридичних наук.

Тема 2. Європейська інтеграція та її інституціонально-правове оформлення (2 години)

1. Передумови утворення Європейського Союзу: класифікація та загальна характеристика.

2. Еволюція європейської ідеї в середні століття та новий час. Перша світова війна і гасло Сполучених Штатів Європи. Спроби здійснення західноєвропейської інтеграції в період між двома світовими війнами (1919— 1939 рр.). Причини невдач інтеграційних проектів у Західній Європі до Другої Світової війни.

3. Форми інтеграційного процесу в період Другої світової війни і перші роки після її закінчення (1939-1950 рр.). План Маршалла та Організація європейського економічного співробітництва (1948 р.). Створення Ради Європи (1948 р.).

4. План Шумана 1950 р. Поняття та зміст «комунітарного методу», його відмінність від методу міжурядового співробітництва.

5. Створення Європейських Співтовариств. «Договір про злиття» 1965 р. і завершення процесу створення єдиних керівних органів (інститутів) Співтовариств.

6. Провал інтеграції у політичних сферах: невдалі інтеграційні проекти -Європейське оборонне співтовариство і Європейське політичне співтовариство. Розвиток Європейських співтовариств у 1970-і і 1980-і роки. Доклад Л.Тиндеманса.7. Створення Європейського Союзу (Маастрихтський договір 1992 р.). Структура Європейського Союзу, її особливості.

8. Ревізія установчих договорів ЄС (Амстердамський договір 1997 р., Ніццький договір 2001 р.). Договір про Конституцію для Європи 2004 р. Причини невдалого конституційного проекту.

9. Значення Лісабонського договору про внесення змін у Договір про Європейський Союз та Договір про утворення Європейського Співтовариства (2007 р.) для реформування Європейського Союзу. Його відмінності від Договору про Конституцію для Європи (2004 р.) та запрограмовані механізми поліпшення функціонування Європейського Союзу.

Тема 3. Система принципів та джерел права Європейського Союзу (1 година)

1. Принципи права Європейського Союзу: поняття, класифікація. Джерела і спосіб закріплення принципів права Європейського Союзу. Роль наднаціональних судових органів у розробці, визнанні і захисті основних принципів права.

2. Принципи діяльності Європейського Союзу: поняття, юридичне закріплення. Система і зміст принципів діяльності Союзу: законності, гласності, субсидіарності, пропорційності та ін.

3. Цінності в праві Європейського Союзу. Система принципів та цінностей, що встановлюється Лісабонським договором 2007 р.

4. Класифікація джерел права Європейського Союзу. Подібність і відмінність джерел права Європейського Союзу і джерел інших правових систем.

5. Джерела первинного права. Установчі документи (договори) Європейського Союзу: поняття і система. Порядок перегляду установчих договорів. Система джерел первинного права згідно Лісабонського договору 2007 р.

6. Правові акти Европейського Союзу. їх юридичні властивості.

7. Структура, зміст, мова і стиль нормативних актів Союзу. Порядок опублікування і вступу в силу нормативних актів Союзу. Інші джерела вторинного права.

8. Міжнародний договір як джерело права Європейського Союзу. Міжнародні договори Європейських Співтовариств і Європейського Союзу з третіми державами. Конвенції держав-членів на виконання положень Договору про Європейське Співтовариство.

9. Система правових актів Європейського Союзу відповідно до Лісабонського договору 2007 р.

10. Джерела прецедентного права. Роль Суду Європейських Співтовариств у розвитку права Європейського Союзу.

Тема 4. Компетенція Європейського Союзу та Європейського Співтовариства (2 години)

1. Компетенція Європейського Союзу: структура і зміст. Правові джерела компетенції Європейського Союзу. Основні принципи та категорії компетенції Європейського Союзу відповідно до Лісабонського договору 2007 р.

2. Предмет ведення і сфери діяльності Європейського Співтовариства.

3. Законодавчі, виконавчо-розпорядчі, юрисдикційні та інші повноваження Співтовариства, правові форми їх реалізації. Повноваження Європейського Співтовариства в сфері міжнародних відносин і особливості їх здійснення.

4. Компетенція Європейського Союзу в сфері спільної зовнішньої політики і політики безпеки (СЗПБ). Предмет, цілі і принципи СЗПБ. Органи і посадові особи, що уповноважені представляти Європейський Союз на міжнародній арені з питань СЗПБ.

5. Реформа СЗПБ згідно Лісабонського договору 2007 р.

6. Співробітництво поліцій і судових органів у кримінально-правовій сфері (СПСО): предмет і основні напрями. Повноваження Європейського Союзу в рамках СПСО.

7. Додаткова компетенція Європейського Союзу. Основні напрями і правові форми розширення компетенції Союзу. Доктрина „повноважень, що маються на увазі” та її відображення в праві Європейського Союзу. Порядок реалізації „повноважень, що маються на увазі”.

8. Механізм «просунутого співробітництва» як спосіб делегування державами-чл єнами додаткової компетенції органам Союзу. Принципи просунутого співробітництва. Порядок здійснення просунутого співробітництва в рамках Європейського Співтовариства, спільної зовнішньої політики і політики безпеки, у сфері боротьби зі злочинністю.

Тема 5. Організаційний механізм Європейського Союзу. Рада Європейського Союзу та Європейський парламент. Правотворчі процедури в Європейському Союзі (2 години)

1. Поняття „інститут” і „орган” у праві Європейського Союзу. Система інститутів Європейського Союзу та особливості правового статусу органів Європейського Союзу, не віднесених до категорії «інститути». Реформа організаційного механізму Європейського Союзу відповідно до Лісабонського договору 2007 р.

2. Рада ЄС: склад, порядок формування і внутрішня організація. Загальна і спеціальна Рада ЄС. Посада голови Ради ЄС і порядок її заміщення.

3. Порядок роботи і прийняття рішень Ради ЄС. Способи прийняття рішень у Раді ЄС. Повноваження Ради ЄС: обсяг і зміст. Відповідальність Ради ЄС.

4. Реформування правового статусу Ради ЄС Лісабонським договором 2007 р.

5. Європейський парламент: склад та порядок обрання депутатів. Правовий статус депутатів Європарламенту. Керівні органи і посадові особи Європарламенту: голова, конференція голів, бюро, квестори та ін.

6. .Порядок роботи Європарламенту. Сесії і загальні парламентські процедури. Способи прийняття рішень. Повноваження Європарламенту (у сфері законодавчої, виконавчої влади та ін.).

7. Реформування правового статусу Європарламенту Лісабонським договором 2007 р.

8. Законодавчий процес: поняття, основні суб'єкти. Законодавчі процедури в Європейському Союзі (консультативна, процедура співробітництва, процедура спільного прийняття рішень та ін.).

9. Бюджетний процес. Розподіл повноважень між Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу по затвердженню окремих статей бюджетних витрат. Угоди між інститутами Союзу з питань бюджетного процесу.

Тема 6. Європейська комісія. Європейська Рада та інші контрольні та консультативні органи Європейського Союзу. Фінансові установи. Європол та Євроюст (2 години)

1. Європейська комісія: склад і порядок формування. Правовий статус членів Комісії, гарантії їх незалежності. Голова Комісії, його основні повноваження,

2. Повноваження Комісії. Делегування Комісії додаткових повноважень. Політична відповідальність Комісії. Реформування правового статусу Європейської комісії Лісабонським договором 2007 р.

3. Європейська рада - вищий орган політичної координації в рамках Союзу. Склад і порядок формування Європейської ради. Порядок скликання і проведення засідань. Голова Європейської ради.

4. Повноваження Європейської ради. Висновки Європейської ради і порядок їх реалізації. Спеціальні повноваження Європейської ради. Реформування правового статусу Європейської ради Лісабонським договором 2007 р.

5. Європейська рахункова палата: склад, порядок формування, внутрішня організація. Правовий статус аудиторів Рахункової палати.. Повноваження Рахункової палати і порядок їх реалізації.

6. Омбудсман Європейського Союзу: порядок обрання і припинення його повноважень. Повноваження Омбудсмана.

7. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ): місце в організаційному механізмі ЄС, правовий статус. Основні напряхмки інвестиційної діяльності ЄІБ. Керівні органи і посадові особи Банку.

8. Європол та Євроюст: місце в організаційному механізмі Європейського Союзу. Предмет ведення, функції і повноваження Європолу та Євроюсту. Порядок формування, правовий статус Європолу та Євроюсту.

Тема 7. Судова система Європейського Союзу (2 години)

1. Судова система Європейського Союзу: загальні принципи побудови. Основні ланки судової системи Союзу. Реформа судоустрою і процесу у Лісабонському договорі 2007 р.

2. Суд Європейських Співтовариств (Суд ЄС): склад і порядок формування Суду ЄС. Особливості статусу генеральних адвокатів. Гарантії незалежності членів Суду ЄС. Пленум і палати Суду ЄС. Керівні посадові особи, секретар і апарат Суду ЄС.

3. Організація роботи і прийняття рішень у Суді ЄС. Особливості процедури в Суді ЄС. Основні процесуальні стадії, їх цілі і зміст. Принцип таємниці дорадчої кімнати.

4. Юрисдикція Суду ЄС. Справи прямої юрисдикції. Преюдиціальні запити національних судів. Попередній контроль міжнародних договорів ЄС і інші категорії справ, що розглядаються Судом ЄС.

5. Правовий статус Трибуналу першої інстанції. Ніццький договір 2001 р. і розширення юрисдикції Трибуналу першої інстанції.

6. Судові палати (спеціалізовані суди): порядок створення і наділення їх юрисдикційними повноваженнями. Юрисдикція суду по справах публічної служби ЄС.

Тема 8. Правовий статус людини і громадянина в Європейському Союзі (2 години)

1. Інститут основ правового положення людини і громадянина: місце в системі права Європейського Союзу та джерела. Хартія Європейського Союзу про основні права 2000 р.

2. Принципи правового статусу особи в Європейському Союзі: поняття, способи закріплення в джерелах права Європейського Союзу. Принцип рівності в праві Європейського Союзу: поняття, зміст, припустимі обмеження. Принципи пріоритету і гарантованості прав людини та основних свобод.

3. Інститут громадянства Союзу: причини і цілі введення. Громадянство Європейського Союзу і громадянство держав-членів. Підстави набуття і припинення громадянства Союзу.

4. Особисті (громадянські), політичні, економічні, соціальні і культурні права, гарантовані Європейським Союзом. Права людини і права громадянина.

5. Основні обов'язки громадянина.

6. Поняття і призначення гарантій прав і свобод, їх юридичне закріплення в актах Європейського Союзу. Класифікація гарантій.

7. Реформування основ правового положення людини і громадянина згідно ревізійного акту - Лісабонського договору 2007 р.

Тема 9. Правовий режим внутрішнього ринку Європейського Союзу (2 години)

1. «Основні свободи» внутрішнього ринку: поняття, сутність, юридичне закріплення.

2. Принцип вільного руху товарів: поняття, зміст. Виключення з принципу вільного руху товарів.

3. Принцип вільного руху робочої сили: поняття, зміст. Виключення з принципу вільного руху робочої сили.

4. Свобода заснування. Право фізичних осіб на підприємницьку діяльність. Право на підприємницьку діяльність юридичних осіб.

5. Принцип вільного надання послуг: поняття, зміст.

6. Принцип вільного руху (переміщення) капіталу. Форми реалізації принципу вільного руху капіталу на сучасному етапі: свобода руху капіталу між державами-члєнами; свобода руху капіталу між державами-членами і третіми країнами. Виключення з принципу вільного руху капіталу.

7. Принцип свободи платежів: поняття, зміст.

Тема 10. Антимонопольна політика Європейського Союзу та регулювання конкуренції (1 година)

  1. Правила конкуренції ЄС: джерела, категорії, умови застосування. Суб'єкти правил конкуренції ЄС.
  2. Колективні та індивідуальні антимонопольні дії. Заборона угод, що порушують конкуренцію на внутрішньому ринку ЄС і картельної практики
  3. Групові та індивідуальні вилучення. Заборона зловживання домінуючим положенням на ринку
  4. Умови визначення концентрації, що порушує правила конкуренції.
  5. Контроль за наданням державної допомоги підприємствам. Регулювання діяльності публічних підприємств і галузей природних монополій.

Тема 11. Право інтелектуальної власності в Європейському Союзі (1 година)

1. Правова охорона інтелектуальної власності на національному, європейському і міжнародному рівні. Співвідношення категорій промислової і художньої власності.

2. Промислова власність (патенти, промислові зразки, товарні знаки). Європейська патентна конвенція 1977 р. і Конвенція про патент ЄС 1989 р.

3. Європейські товарні знаки. Ліцензійні угоди (про передачу технологій) і угоди про науково-технічне співробітництво. Особливості застосування правил конкуренції до відносин з приводу прав промислової власності.

4. Регулювання авторського права в Європейському Союзі. Гармонізація законодавства (директиви про суміжні права, права в області супутникового і кабельного віщання). Правова охорона комп'ютерних програм.

Тема 12. Корпоративне право Європейського Союзу (1 година)

1. Поняття корпоративного права ЄС. Основні методи регулювання: гармонізація (прийняття директив) і уніфікація (видання регламентів).

2. Основні питання, що регулюються директивами ЄС про компанії.

3. Поняття і порядок створення «європейських» юридичних осіб. Регламенти про статус Європейського об'єднання із спільною економічною метою, Європейського акціонерного товариства і Європейського кооперативного товариства.

4. Взаємне визнання юридичних осіб. Переміщення юридичної адреси господарських товариств з однієї країни ЄС в іншу.

5. Регулювання транскордонного банкрутства.

Тема 13. Шенгенське право (1 година)

1. Джерела Шенгенського права та співвідношення їх з іншими джерелами права Європейського Союзу.

2. Просторова сфера дії Шенгенського права. „Шенгенский, простір”.

3. Правове регулювання перетинання кордонів Європейського Союзу. Поняття „внутрішні кордони” і „зовнішні кордони”. Умови в'їзду іноземців на територію Шенгенського простору.

4. Інші питання, що регулюються Шенгенським правом.

5. Шенгенська інформаційна система.

6. Шенгенська віза. Візовий режим.

7. Порядок пересування територією Шенгенського простору осіб, що мають національні візи.

Тема 14. Інтеграція України до Європейського Союзу: правові засади (1 година)

1. Система угод між Україною і Європейським Союзом. Угода про партнерство і співробітництво (УПС): загальна характеристика і основний зміст. Угоди, що їх укладено на основі УПС.

2. Нові угоди між Україною і Європейським Союзом. „Європейська політика сусідства” та План дій Україна-ЄС. Структура і основний зміст Плану дій.

3. Сучасна стратегія України стосовно Європейського Союзу. Перспективи подальшого розвитку правового регулювання взаємин (спрощення візового режиму, створення зони вільної торгівлі та ін.).

4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС.

СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ


6630891837522411.html
6630942124883071.html
    PR.RU™