Билет №1

1.Программалау теориясында кез келген күрделі программаны 3 түрлі құрылымнан құрастыруға болатыны дәлелденген, олар:

сызықтық, тармақты және циклдік құрылымдар. Осы 3-еуі құрылымдық программалаудың негізгі конструкциялары, яғни

құраушылары болып саналады.

Сызықтық құрылым бірінен кейін бірі орындалып тізбектеле орналасқан бірнеше операторлардан тұрады. Берілген текст (source code)-программалау тіліндегі программа тесті.

Объектілік код (object code)- машиналық тілдегі программа тесті,бір тексті компьютер орындай алмайды.

Компановшик (Linker)-объектілік модульдерден тұратын орындалатын модуль жасайтын программа. Бұл программа компиляцияланған программа тексті мен стандартты кітапхана функцияларынан тұратын программа жасайды.

Кітапхана (Lidrari)-компиляцияланған түрде сақталатын,алдын-ала анықталынған айнымалыларды мен тұрақтылары бар функциялар жиынтығы.

Компиляция уақыты(compiler time)-программаны компиляциялауға кеткен уақыт. Компиляция кезінде синтактін қателер анықталады

2. if және case операторларымен жұмыс.

If
Тармақталу процестері бар алгоритмдерді ұйымдастыру үшін шартты операторлар пайдаланылады. Тармақталу белгілі бір шарттың орындалуы немесе орындалмауына тәуелді атқарылады. Кейде бір тармақ ешбір амал орындалмай да қала береді.
If шартты операторы. If (егер) операторы программадағы іс-әрекеттердің орындалу реттілігін өзгертетін мүмкіндіктің ең кең тараған тәсілі болып табылады.

If THEN ELSE немесе қысқартылған түрде IF THEN Мұндағы 1- және 2- операторлардың өздері қарапайым немесе құрама оператор болуы мүмкін.
Case
Тармақталу операторында белгілі бір шарттың орындалуы немесе орындалмауына байланысты алгоритмнің 1- немесе 2- операторы орындалады, көбінесе мүмкін болған жағдайда, екеуі емес одан да көп болады, яғни процесс көп тармақты болады.
Таңдау операторы (case) бірнеше операторлардың ішінен таңдау жолымен көп тарамды тармақталуды ұйымдастырады.
CASE таңдау операторы көп тармақты алгоритмдерді барынша қарапайым және көрнекі түрде жазуға мүмкіндік береді. Оның құрамында селектор (selector – таңдау) деп аталатын өрнек және параметрлер тізімі болуы тиіс, әрбір параметрге сәйкес таңдау тұрақтылары болуы қажет.
Таңдау командасы былай орындалады: алдымен селектор-өрнек мәні есептеледі де, ол тұрақтылармен салыстырылады. Егер өрнектің мәні 1-тұрақтыға тең болса, онда 1-оператор орындалады, ал өрнектін мәні 2-тұрақтыға тең болса, онда 2-оператор, 3-тұрақтыға тең болса, онда 3-оператор т.б. тізімдегі тек бір ғана оператор орындалады да, таңдау командасы осымен аяқталады.сase of
: ;
: ;

еlse ;
еnd.

3. Үшбұрыш ауданын тап.

#include

Void main()

{

Float s,a,h;

Scanf(“%f%f”,&a,&h);

S=1/2(a*h);

Printf(“s=%f\n”,s);

}


6630186319501749.html
6630208190709119.html
    PR.RU™