Традиції в економічній теорії.

Предыдущая12345678Следующая

1. Виникнення маржиналізму. Започаткування основ теорії граничної корисності.

2. Формування неокласичної традиції в західній політичній економії в другій половині 19-го - на початку 20 ст. Кембрідзька школа.

3. Американська школа маржиналізму в політичній економії.

4. Математична школа в політичній економії.

Література

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело ЛТД, 1994, с. 275-395, 461-568.

2. Історія економічних учень. Підручник. /За ред. Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. та ін.- К.: КНЕУ, 2001, с. 238-266.

3. Титова И. Е. История экономических учений.- М.: ВЛАДОС, 1997, с. 83-85, 95-96.

4. Ядгаров Я. С. История экономических учений. Учебник. - М.: Экономика, 2006, с. 133-184.

Питання і контрольні завдання

5.1 У чому перебуває основний зміст еволюції буржуазної політекономії у другій половині XIX - початку XX ст.?

5.2 Виберіть правильні терміни й поняття, використовувані маржиналізмом:

а) гранична корисність,

б) споживна вартість,

в) вартість,

г) цінність,

д) товар,

є) економічне благо,

ж) гранична продуктивність,

з) гранична конкуренція,

і) граничний прибуток,

к) потреба,

л) гранична потреба,

м) настійна потреба,

н) гранична трудова вартість,

о) граничні витрати.

5.3 Маршалл аналізував закономірності руху цін при:

а) досконалій конкуренції,

6) чистій монополії,

в) дуополії,

г) чистій конкуренції,

д) олігополістичній конкуренції,

є) вільній конкуренції?

5.4 Виберіть правильну відповідь:

а) закон спадної продуктивності базується на теорії граничної продуктивності,

б) теорія граничної продуктивності базується на законі спадної продуктивності,

в) немає ніякого зв’язку між законом спадної продуктивності і теорією граничної продуктивності,

г) немає правильної відповіді.

5.5 Дайте загальну характеристику маржинальної “революції”.

5.6 Розкрийте зміст методологічних принципів маржиналізму.

5.7 Які з перерахованих характеристик відбивають основні риси теорії граничної корисності?

а) відмова від аналізу середніх розмірів в економіці;

б) перехід від оцінки витрат на виробництво товару до оцінки кінцевих результатів виробництва;

в) вартість товару визначається трьома основними факторами: працею, капіталом, природними ресурсами;

г) психологічний підхід до аналізу економічних категорій.

5.8 З перерахованих нижче виберіть основні напрямки австрійської школи політичної економії:

а) вчення про цінність;

б) теорія еластичності економічних процесів;

в) теорія суб’єктивної цінності;

г) теорія стимулюючої ролі інвестицій;д) теорія граничної корисності.

5.9 Хто є автором моделі “системи загальної економічної рівноваги”?

а) А.Маршалл;

б) К. Менгер;

в) Л.Вальрас;

г) Ф.Візер.

5.10 Закон попиту припускає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викликає зниження ціни;

б) якщо прибутки в споживачів зростають, вони, зазвичай, купують більше товарів;

в) крива попиту, зазвичай, має позитивний нахил;

г) коли ціна товару падає, обсяг планованих покупок зростає.

5.11 Установіть правильну відповідність між приведеними в одній колонці відомими економістами й школами - в іншій:

А. Кембриджська школа 1. Є.Бем-Баверк,

Б. Австрійська школа 2. А.Маршалл,

В. Американська школа 3. К.Менгер,

Г. Математична школа 4. Ф.Візер,

5. Дж.Кларк,

6. Л.Вальрас,

7. У.Джевонс,

8. А.Курно.

5.12 Теорія добробуту (теорія економічного оптимуму) розроблена:

а) Л.Вальрасом;

б) У.Парето;

в) Ф.Еджуортом;

г) А. Пігу.

5.13 Критерій суспільної корисності, згідно з Парето, перебуває в тому, що:

а) кожен учасник обміну має з нього рівну вигоду;

б) за даних умов (наявності ресурсів, системи розподілу, запитах споживачів, цінах) ніхто не може поліпшити своє становище, не погіршуючи при цьому становища когось іншого;

в) ціна товарів відповідає витратам, відповідає їхній граничній корисності.

5.14 Основоположником австрійської школи, представники якої розвивали кардиналістську теорію корисності, є:

а) Г.Госсен;

б) К.Менгер;

в) Є.Бем-Баверк;

г) Й.Шумпетер.


6629682896934669.html
6629705384852071.html
    PR.RU™